advertisement

貽興︰

你好!3 年前我有一個拍了一年多的男朋友,我地經歷過好多o野,但佢成日都發脾氣,唔知點解我都會就佢哄佢,我的朋友個個都說他的不好。

之後做part-time 中認識了一個男性朋友(即現任男朋友),佢都有女朋友。我o地開始熟。我地o既感情o黎得好快,維持左4 角關係成個月,之後佢同佢的女朋友分o左手,佢開始俾壓力我要我分手。

我其實兩個我都鐘意,我真係唔忍心傷害前度。佢知道我有第3者都唔介意,佢話佢會

改,最終我和我的前度分o左手,和我現任一齊。但我有時都會想起佢,覺得好內疚,有時會聯絡下,好間唔中MSN。

我和現任的男朋友已拍了2 年,我同佢o既感情唔錯,佢知佢係一個好好o既男朋友。

上個月我的前度男友生日(佢都有女朋友),開始聯絡返,約o左出o黎食飯,見返面大家都有好強烈o既感覺,之後幾日都有約出o黎,佢比起以前唔同晒,將我覺得佢唔好o既o野完全改晒,連佢自己都話係因為我咁忍心先知自己係咁,原來大家都好掛住大家,對大家仲有感覺,我地亦都做o左D
大家唔應邀(該)做o既o野,大家都好似做緊情婦、情夫咁(好似將以前o既角色掉轉o左)。

過o左一個禮拜,我地知道唔可以至咁落去,決定o左唔再有呢的關係,做返朋友。

我而家成日都諗住佢,我同佢一齊o個幾日真係未試過咁開心,我甚至有D 衝動想同而家男朋友分手同返佢一齊,但我知我唔可以咁做。

花心人花心人︰

每個人都有著這種迷思。

一起的時候不很珍惜,但分了手再聚,卻突然覺得醇如酒,情感發酵,眼中的他,竟比當年更吸引。

其實,也不過是迷思。

前度好,因為你和前度已經沒了直接衝突。你不會囉嗦他的懶散笨拙,他不會理會你的花心,大家都忘了大家的缺點與死穴,一切有了距離,再加上當年依稀、大家共同經歷過的事,當然就會令大家意亂情迷。

然而,你必須清醒,一旦走在一起,當年沒能解決的問題,就會慢慢浮現。

何況,當中還有誰背叛了誰的一條刺呢。

既然感覺美好,就偶爾拿出來細味一下好了。鏡花水月之所以美,是因為你隔岸觀賞,一旦跳下去,不僅抓不著,還可能會溺死。

祝 水清無魚

貽興