advertisement

Zita︰

我同男朋友分手,是他提出,我當然不願意,我仍然愛他、掛住他……我們分開一星期,但我隔了四日先打給他,我問下他的近況,他問我點解這幾日不找他。我說費時煩親你(他),他又問我有冇掛住他?是不是好傷心?點解佢可以咁問我?但我話「沒有」,我應該點做呀?我打比

佢,佢又話遲d搵我,打緊ball……sigh。

What can I do? Forget him or still waiting for him?


Siu BoDear Siu Bo︰

是他要求分手的,因此他的心意已決。

至於他說甚麼你隔了四天才找他,看來,他以為你已明白大家已做回朋友,他亦以普通朋友面對你。

那些「你有冇掛住我呀!」的說話,只是他多口之言,我並不認為他舊錯仍在。

你當然就要忘記他啦!

深雪覆