advertisement

Zita︰

你好,我好唔開心,因為我的男朋友和我分手了。我們一起7年了,但是他一句對我已經冇感覺,已經愛我唔起了。我們分手之後,我成日搵佢,又哭,又同佢講我們以前的一切,叫佢再愛我。雖然,我們之後又一起,但我真的感到他變了,他以前對我很好,為什么(麼)現在會變成這樣?我真的接受唔到。


我發覺我真的很愛他,但他已經對我冇感覺,我應該怎么(麼)辦?他說不如大家現在做朋友,如果可以再搵到以前開心的感覺就有可能會再對我有感覺,但他保證唔到以後會唔會再愛我,我現在只有和佢做回普通朋友,但我還是好愛他,想他再回到我的身邊,但他的心已經不在我身上了,會不會有回心轉意這件事發生再我身上,佢會唔會再愛我?佢以前真的好愛我,只不過我那時不知道珍惜,現在想珍惜會不會太遲?感情沒有了,會不會再有返?

我多謝你回答我的問題,而我現在真的好痛苦,愛上一個曾經好愛我,但現在已經對我冇感覺的人真的好慘。


傷心的女子Dear傷心的女子︰

我的理解是,愛過可以隨時不愛,七年的感情你以為不會變,但是,在這七年中,他卻偷偷的變了,而你不知。

愛情自有它的生命,在他那邊,愛情已死。

今次正好是一個學習機會。而下一步是,努力令自己死心。你唯一可以做的,亦是如此。

深雪覆