advertisement

要為指甲扮靚,除咗搽指甲油同指甲貼,其實仲可以用上五顏六色嘅指甲燈,喺人群中最突出果個仲唔係你?

閃閃發光好似鑽石咁!

呢款指甲燈嘅裝拆都幾簡單,但唔知做嘢會唔會好唔方便呢?

彩色嘅燈喺夜晚最夠突出~

喺搽咗底油嘅指甲上再加上指甲燈點綴,一點小心思就可以令指甲唔再平平無奇!

來源:nail_unistella、網絡圖片